พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

เสียงธรรมเทศนา ชุด ตัวกู-ของกู


เสียงธรรมเทศนา ชุด ตัวกู-ของกู

ชาวต่างประเทศของพุทธศาสนา
การถือผิดหลักพุทธศาสนา
พุทธศาสนาเหมาะกับทุกชีวิตในโลก
การมีชีวิตอย่างไม่เป็นทุกข์
สุญญตาเป็นประโยชน์แก่คนทุกชั้น
ความเกี่ยวข้องของคนกับศาสนา
หลักการวางใจต่อพุทธศาสนา
หลักการเตรียมใจเพื่อต่อสู่กิเลส
หลักสำคัญพุทธศาสนา
ความสำคัญของตัวกู-ของกู
ตัวกู-ของกูคือทางขจัดปัญหาทั้งหมด
สิ่งที่ทำให้เกิดตัวกู-ของกู
การเกิดขึ้นแห่งตัวกู-ของกู
ลักษณะของการดับตัวกู-ของกู
สิ่งที่ปรากฏแทนตัวกู-ของกู
การดับตัวกู-ของกูในสักกายทิฎฐิ
การดับตัวกู-ของกูในวิจิกิจฉา
การดับตัวกู-ของกูในสีลัพพตปรามาส
ลักษณะของพระโสดาบัน
ลักษณะของพระสกิทาคามี

1 ความคิดเห็น:

yellow moon กล่าวว่า...

การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง สาธุ ๆ