พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

พระครูวิทิตศาสนกิจ23Sep54จริงเหนือจริง

ที่มา saratamlanna
***คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการบรรยาย และ ปฏิบัติธรรม ณ.หอธรรมทัศน์ ตึกสงฆ์อาพาธ ชั้น 5 โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ วัน ศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 เวลา 13.00น.-16.00น. โดย พระครูวิทิตศาสนกิจ (พระอาจารย์ไพโรจน์ วิโรจโน) แห่งวัดดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในหัวข้อเรื่อง "จริงเหนือจริง" ในโครงการ ธรรมทัศน์..เพื่อชีวิต ฟรี! ทุกอย่าง**

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

ธรรมะ จาก นิโรธาราม กรกฏาคม 2554

ที่มา นิโรธารามธรรมะ จาก นิโรธาราม กรกฏาคม 2554
ที่
วันที่แสดงธรรม
เรื่อง

ดาวน์โหลด
1.
13 ก.ค. 54
อนิจวรรค 10 พระสูตร
2.
14 ก.ค. 54
แก่นศาสนา
3.
14 ก.ค. 54
ทุกข์ 30 อย่าง
4.
15 ก.ค. 54
อริยสัจ 4
5.
16 ก.ค. 54
ขันธ์ 5 ตอนที่ 1
6.
17 ก.ค. 54
ขันธ์ 5 ตอนที่ 2
7.
17 ก.ค. 54
ธรรมะสำหรับชาวบ้าน
8.
17 ก.ค. 54
พระสูตร บุญล้างบาป
9.
18 ก.ค. 54
กรรม
10.
18 ก.ค. 54
เรื่องผี
11.
18 ก.ค. 54
ญาน
12.
23 ก.ค. 54
เหตุให้ศาสนาเสื่อม
13.
23 ก.ค. 54
ทิฏฐิสูตร
14.
24 ก.ค. 54
ธัญมัญญสูตร
15.
27 ก.ค. 54
วิถีจิต
16.
28 ก.ค. 54
อัฏฐิกสูตร
17.
30 ก.ค. 54
นางวิสาขา
**** หมายเหต ุไฟล์ที่ 2-11 คือ ธรรมะจากค่ายวัน อาสาหบูชา วันที่ 14 - 18 กรกฏาคม 2554 ***

ธรรมะ จาก นิโรธาราม เมษายน 2552

ที่มา นิโรธาราม

ธรรมะ จาก นิโรธาราม เมษายน 2552
ที่
วันที่แสดงธรรม
เรื่อง

ดาวน์โหลด
1.
02 เม.ย. 52
การให้ทาน
2.
03 เม.ย. 52
การทำใจ
3.
05 เม.ย. 52
พาล บัณฑิตสูตร
4.
08 เม.ย. 52
พระอาจารย์นำสมาธิ
5.
08 เม.ย. 52
ธาตุ ฉบับง่าย
6.
10 เม.ย. 52
พระอาจารย์นำแผ่เมตตา
7.
11 เม.ย. 52
รู้จักภิกษุณี 1
8.
11 เม.ย. 52
รู้จักภิกษุณี 2
9.
11 เม.ย. 52
รูป โลก กาย ธาตุ จิต
10.
12 เม.ย. 52
อายตนะ
11.
12 เม.ย. 52
สัจจะ ขันธ์ 5
12.
13 เม.ย. 52
อ่านพระไตรปิฎก
13.
13 เม.ย. 52
อริยสัจ 4
14.
13 เม.ย. 52
ความสุข
15.
14 เม.ย. 52
อริยสัจในธรรมจักร
16.
14 เม.ย. 52
กรรมเก่า กรรมใหม่
17.
14 เม.ย. 52
ปฎิจจสมุปบาท
18.
15 เม.ย. 52
อริยมรรค 8 ย่อ
19.
24 เม.ย. 52
นำนั่งสมาธิ มหาลิสูตร

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

ภิกษุณีนนฺทญานี:9Sep54:วัคซีนชีวิต

ที่มา ชมรมสารธรรมล้านนา

ภิกษุณีนนฺทญานี:9Sep54:วัคซีนชีวิต1/2ภิกษุณีนนฺทญานี:9Sep54:วัคซีนชีวิต2/2

จริงเหนือจริง

ที่มา ชมรมสารธรรมล้านนา

www.saratamlanna.net
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย และ ปฏิบัติธรรม ณ.หอธรรมท...

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

พระพุทธประวัติ

ที่มา พระพุทธประวัติwww.youtube.com
เป็น VDO ตัวอย่างครับท่านสามารถเข้าไปรับชมและดาวห์โหลดได้เต็มๆ จาก URL ด้านล่าง ที่มาจาก http://buddha-thushaveiheard.com/ ขออนุโมทนา บุญกับทีมงานและผู้จัดทำ ...

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

เสียดายคน(ใกล้)ตายไม่ได้ฟัง

ที่มา ชมรมสารธรรมล้านนา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย และ ปฏิบัติธรรม ณ.หอธรรมทà¸...

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554