พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

ธรรมะ จาก นิโรธาราม เมษายน 2552

ที่มา นิโรธาราม

ธรรมะ จาก นิโรธาราม เมษายน 2552
ที่
วันที่แสดงธรรม
เรื่อง

ดาวน์โหลด
1.
02 เม.ย. 52
การให้ทาน
2.
03 เม.ย. 52
การทำใจ
3.
05 เม.ย. 52
พาล บัณฑิตสูตร
4.
08 เม.ย. 52
พระอาจารย์นำสมาธิ
5.
08 เม.ย. 52
ธาตุ ฉบับง่าย
6.
10 เม.ย. 52
พระอาจารย์นำแผ่เมตตา
7.
11 เม.ย. 52
รู้จักภิกษุณี 1
8.
11 เม.ย. 52
รู้จักภิกษุณี 2
9.
11 เม.ย. 52
รูป โลก กาย ธาตุ จิต
10.
12 เม.ย. 52
อายตนะ
11.
12 เม.ย. 52
สัจจะ ขันธ์ 5
12.
13 เม.ย. 52
อ่านพระไตรปิฎก
13.
13 เม.ย. 52
อริยสัจ 4
14.
13 เม.ย. 52
ความสุข
15.
14 เม.ย. 52
อริยสัจในธรรมจักร
16.
14 เม.ย. 52
กรรมเก่า กรรมใหม่
17.
14 เม.ย. 52
ปฎิจจสมุปบาท
18.
15 เม.ย. 52
อริยมรรค 8 ย่อ
19.
24 เม.ย. 52
นำนั่งสมาธิ มหาลิสูตร

ไม่มีความคิดเห็น: