พระพุทธประวัติแบบรวม

ลพ.ปราโมทย์ ปาโมชฺโช:รู้ทันกันหลง540731

หลวงพ่อธี:อนัตตาสุดยอด 54-07-02

ปรุะวัติถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิดีโอสอนการทำน้ำหมักป้าเช็ง SuperCheng TV ฉบับเต็ม 1.58 ชม.

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

ธรรมะ จาก นิโรธาราม กรกฏาคม 2554

ที่มา นิโรธารามธรรมะ จาก นิโรธาราม กรกฏาคม 2554
ที่
วันที่แสดงธรรม
เรื่อง

ดาวน์โหลด
1.
13 ก.ค. 54
อนิจวรรค 10 พระสูตร
2.
14 ก.ค. 54
แก่นศาสนา
3.
14 ก.ค. 54
ทุกข์ 30 อย่าง
4.
15 ก.ค. 54
อริยสัจ 4
5.
16 ก.ค. 54
ขันธ์ 5 ตอนที่ 1
6.
17 ก.ค. 54
ขันธ์ 5 ตอนที่ 2
7.
17 ก.ค. 54
ธรรมะสำหรับชาวบ้าน
8.
17 ก.ค. 54
พระสูตร บุญล้างบาป
9.
18 ก.ค. 54
กรรม
10.
18 ก.ค. 54
เรื่องผี
11.
18 ก.ค. 54
ญาน
12.
23 ก.ค. 54
เหตุให้ศาสนาเสื่อม
13.
23 ก.ค. 54
ทิฏฐิสูตร
14.
24 ก.ค. 54
ธัญมัญญสูตร
15.
27 ก.ค. 54
วิถีจิต
16.
28 ก.ค. 54
อัฏฐิกสูตร
17.
30 ก.ค. 54
นางวิสาขา
**** หมายเหต ุไฟล์ที่ 2-11 คือ ธรรมะจากค่ายวัน อาสาหบูชา วันที่ 14 - 18 กรกฏาคม 2554 ***

ไม่มีความคิดเห็น: