บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย MP3 04 - อริยสัจที่ควรทราบ (The four noble truths) mp3

ที่มา Downmerng Ar04 - อริยสัจที่ควรทราบ (The four noble truths) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย mp3 วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1466วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย MP3 03 - กรรมและความสมปรารถนา (Kamma and how to gain at will) mp3

ที่มา Downmerng Ar03 - กรรมและความสมปรารถนา (Kamma and how to gain at will) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย mp3 วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1465วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย MP3 02 - การดับเหตุการเกิดและความตาย (Cessation of birth and death) mp3

ที่มา Downmerng Ar02 - การดับเหตุการเกิดและความตาย (Cessation of birth and death) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย mp3 วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1464วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย MP3 01 - พุทธวจน ความจำเป็นที่ต้องรู้ (Buddhawajana why do we must know) mp3

ที่มา Downmerng Ar01 - พุทธวจน ความจำเป็นที่ต้องรู้ (Buddhawajana why do we must know) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย mp3 วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1463