บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท และ บทสวด อานาปานสติ ความยาว 3 ชั่วโมง 9 นาที


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

101-สัพเพ ธัมมา อนัตตา (นัยที่ ๑) mp3

ที่มา Downmerng Ar101-สัพเพ ธัมมา อนัตตา (นัยที่ ๑) mp3 พุทธวจน ฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ วัดนาป่าพง ฟัง และ DOWNLOAD (MP3) http://watnapp.com/audio/view_categor...

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

100-ผู้ฉลาดในฐานะ ๗ ประการ mp3

ที่มา Downmerng Ar100-ผู้ฉลาดในฐานะ ๗ ประการ mp3 พุทธวจน ฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ วัดนาป่าพง ฟัง และ DOWNLOAD (MP3) http://watnapp.com/audio/view_categor...

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562

099-รู้ชัดอุปาทานขันธ์โดยปริวัฏฏ์ ๔ mp3

ที่มา Downmerng Ar099-รู้ชัดอุปาทานขันธ์โดยปริวัฏฏ์ ๔ mp3 พุทธวจน ฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ วัดนาป่าพง ฟัง และ DOWNLOAD (MP3) http://watnapp.com/audio/view_categor...

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562

098-เจริญสมาธิแล้ว จะรู้ได้ตามความเป็นจริงของขันธ์ ๕ mp3

ที่มา Downmerng Ar098-เจริญสมาธิแล้ว จะรู้ได้ตามความเป็นจริงของขันธ์ ๕ mp3 พุทธวจน ฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ วัดนาป่าพง ฟัง และ DOWNLOAD (MP3) http://watnapp.com/audio/view_categor...

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

097 ขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา mp3

ที่มา Downmerng Ar097-ขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา mp3 พุทธวจน ฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ วัดนาป่าพง ฟัง และ DOWNLOAD (MP3) http://watnapp.com/audio/view_categor...

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562

096-ลักษณะความเป็นอนัตตา mp3

ที่มา Downmerng Ar096-ลักษณะความเป็นอนัตตา mp3 พุทธวจน ฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ วัดนาป่าพง ฟัง และ DOWNLOAD (MP3) http://watnapp.com/audio/view_categor...

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562

095-กายนี้ เป็น “กรรมเก่า” mp3

ที่มา Downmerng Ar095-กายนี้ เป็น “กรรมเก่า” mp3 พุทธวจน ฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ วัดนาป่าพง ฟัง และ DOWNLOAD (MP3) http://watnapp.com/audio/view_categor...

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

094-อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่ mp3

ที่มา Downmerng Ar094-อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่ mp3 พุทธวจน ฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ วัดนาป่าพง ฟัง และ DOWNLOAD (MP3) http://watnapp.com/audio/view_categor...

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

093-กายก็ออก จิตก็ออก mp3

ที่มา Downmerng Ar093-กายก็ออก จิตก็ออก mp3 พุทธวจน ฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ วัดนาป่าพง ฟัง และ DOWNLOAD (MP3) http://watnapp.com/audio/view_categor...

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562

092-ความผูกติดกับอารมณ์ mp3

ที่มา Downmerng Ar092-ความผูกติดกับอารมณ์ mp3 พุทธวจน ฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ วัดนาป่าพง ฟัง และ DOWNLOAD (MP3) http://watnapp.com/audio/view_categor...