บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

25 - บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล 2012-03-14 mp3

ที่มา Downmerng Ar25 - บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล 2012-03-14 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1217วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560

24 - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 2011-08-29 mp3

ที่มา Downmerng Ar24 - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 2011-08-29 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1216วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

23 - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 2011-08-28 mp3

ที่มา Downmerng Ar23 - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 2011-08-28 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1215

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

22 - บริษัท ดูคาติ จำกัด 2014-02-26 mp3

ที่มา Downmerng Ar22 - บริษัท ดูคาติ จำกัด 2014-02-26 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1214วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560

21 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน 2013 12 23 mp3

ที่มา Downmerng Ar21 - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 2013-12-23 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1213

วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560

20 - บริษัท สแปนชั่น ไทยแลนด์ 2011-08-26 mp3

ที่มา Downmerng Ar20 - บริษัท สแปนชั่น ไทยแลนด์ 2011-08-26 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1212วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

19 - บริษัท ไทยมิตซุย เคมีเคิ้้ล สเปเชียล 2012-03-23 mp3

ที่มา Downmerng Ar19 - บริษัท ไทยมิตซุย เคมีเคิ้้ล สเปเชียล 2012-03-23 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1211วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

18 บริษัท สยามสตีลเวิร์คส์ จำกัด 2013 118 - บริษัท สยามสตีลเวิร์คส์ จำกัด 2013-11-14 mp31 14 mp3

ที่มา Downmerng Ar18 - บริษัท สยามสตีลเวิร์คส์ จำกัด 2013-11-14 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1210วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

17 - โรงแรม Chateau de Bangkok 2014-03-27 mp3

ที่มา Downmerng Ar17 - โรงแรม Chateau de Bangkok 2014-03-27 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1209วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560

16 - สถานพักตากอากาศกองทัพบก บางปู 2012-02-28 mp3

ที่มา Downmerng Ar16 - สถานพักตากอากาศกองทัพบก บางปู 2012-02-28 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1208