บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560

27 - บริษัท ดอกบัวคู่ 2011-06-03 mp3

ที่มา Downmerng Ar


27 - บริษัท ดอกบัวคู่ 2011-06-03 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1219
พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล_สนทนาธรรม ณ บ้านสุขพันธ์โพธาราม จ.ราชบุรี วันที่ 9 พ.ย. 60 HD 1080p

ที่มา nirdukkhaพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล_สนทนาธรรม ณ บ้านสุขพันธ์โพธาราม จ.ราชบุรี วันที่ 9 พ.ย. 60 HD 1080pวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

26 - บริษัท E.C.T. International 2013-02-28 mp3

ที่มา Downmerng Ar26 - บริษัท E.C.T. International 2013-02-28 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_categor...วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

25 - บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล 2012-03-14 mp3

ที่มา Downmerng Ar25 - บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล 2012-03-14 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1217วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560

24 - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 2011-08-29 mp3

ที่มา Downmerng Ar24 - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 2011-08-29 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1216วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

23 - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 2011-08-28 mp3

ที่มา Downmerng Ar23 - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 2011-08-28 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1215

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

22 - บริษัท ดูคาติ จำกัด 2014-02-26 mp3

ที่มา Downmerng Ar22 - บริษัท ดูคาติ จำกัด 2014-02-26 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1214วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560

21 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน 2013 12 23 mp3

ที่มา Downmerng Ar21 - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 2013-12-23 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1213

วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560

20 - บริษัท สแปนชั่น ไทยแลนด์ 2011-08-26 mp3

ที่มา Downmerng Ar20 - บริษัท สแปนชั่น ไทยแลนด์ 2011-08-26 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1212