บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

010-วิญญาณ ตั้งอยู่ได้ในที่ใด การก้าวลงแห่งนามรูป ก็มีอยู่ในที่นั้น mp3

ที่มา Downmerng Ar010-วิญญาณ ตั้งอยู่ได้ในที่ใด การก้าวลงแห่งนามรูป ก็มีอยู่ในที่นั้น mp3 พุทธวจน ฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ วัดนาป่าพง ฟัง และ DOWNLOAD (MP3) http://watnapp.com/audio/view_categor...

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

009-นามรูป ปัจจัยแห่งการบัญญัติวิญญาณขันธ์ mp3

ที่มา Downmerng Ar009-นามรูป ปัจจัยแห่งการบัญญัติวิญญาณขันธ์ mp3 พุทธวจน ฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ วัดนาป่าพง ฟัง และ DOWNLOAD (MP3) http://watnapp.com/audio/view_categor...

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

008-เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ mp3

ที่มา Downmerng Ar008-เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ mp3 พุทธวจน ฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ วัดนาป่าพง ฟัง และ DOWNLOAD (MP3) http://watnapp.com/audio/view_categor...

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

007-เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ mp3

ที่มา Downmerng Ar007-เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ mp3 พุทธวจน ฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ วัดนาป่าพง ฟัง และ DOWNLOAD (MP3) http://watnapp.com/audio/view_categor...

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

006-เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป mp3

ที่มา Downmerng Ar006-เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป mp3 พุทธวจน ฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ วัดนาป่าพง ฟัง และ DOWNLOAD (MP3) http://watnapp.com/audio/view_categor...

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561

005-ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูป mp3

ที่มา Downmerng Ar005-ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูป mp3 พุทธวจน ฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ วัดนาป่าพง ฟัง และ DOWNLOAD (MP3) http://watnapp.com/audio/view_categor...

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561

004-ความเกิดแห่งจิตย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูป mp3

ที่มา Downmerng Ar004-ความเกิดแห่งจิตย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูป mp3 พุทธวจน ฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ วัดนาป่าพง ฟัง และ DOWNLOAD (MP3) http://watnapp.com/audio/view_categor...

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561

003-จิตดวงแรกเกิดขึ้น วิญญาณดวงแรกปรากฏ mp3

ที่มา Downmerng Ar003-จิตดวงแรกเกิดขึ้น วิญญาณดวงแรกปรากฏ mp3 พุทธวจน ฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ วัดนาป่าพง ฟัง และ DOWNLOAD (MP3) http://watnapp.com/audio/view_categor...

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

002-ทิฏฐิว่า จิต มโน วิญญาณ เป็นของเที่ยง mp3

ที่มา Downmerng Ar002-ทิฏฐิว่า จิต มโน วิญญาณ เป็นของเที่ยง mp3 พุทธวจน ฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ วัดนาป่าพง ฟัง และ DOWNLOAD (MP3) http://watnapp.com/audio/view_categor...

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

001-จิต มโน วิญญาณ ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป mp3

ที่มา Downmerng Ar001-จิต มโน วิญญาณ ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป mp3 พุทธวจน ฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ วัดนาป่าพง ฟัง และ DOWNLOAD (MP3) http://watnapp.com/audio/view_categor...