บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย 14 - ว่าด้วยเรื่องของตัณหา (About craving ) mp3

ที่มา Downmerng Ar14 - ว่าด้วยเรื่องของตัณหา (About craving ) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1476วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย MP3 13 - ปกิณกะธรรม (Introduction to Buddha’s teaching) mp3

ที่มา Downmerng Ar13 - ปกิณกะธรรม (Introduction to Buddha’s teaching) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1475วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย MP3 12 - วิบากแห่งกรรม (The result of Kamma) mp3

ที่มา Downmerng Ar12 - วิบากแห่งกรรม (The result of Kamma) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1474วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย MP3 11 - เหตุแห่งสมปรารถนา (The cause for gaining at will) mp3

ที่มา Downmerng Ar11 - เหตุแห่งสมปรารถนา (The cause for gaining at will) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1473วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย MP3 10 - กรรม-ตาย-นิพพาน (Kamma - Death - Nibbana) mp3

ที่มา Downmerng Ar10 - กรรม-ตาย-นิพพาน (Kamma - Death - Nibbana) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย mp3 วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1472วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย MP3 09 - ปฏิปุจฉาปกิณกะธรรม (Dhamma Talks and Q&A) mp3

ที่มา Downmerng Ar09 - ปฏิปุจฉาปกิณกะธรรม (Dhamma Talks and Q&A) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย mp3 วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1471วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย MP3 08 - การเจริญทั้งทางธรรมและทางโลก (To prosper in Dhamma and in worldly life) mp3

ที่มา Downmerng Ar08 - การเจริญทั้งทางธรรมและทางโลก (To prosper in Dhamma and in worldly life) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย mp3 วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1470

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย MP3 07 - เข้าใจในสังโยชน์ (To understand the three fetters) mp3

ที่มา Downmerng Ar07 - เข้าใจในสังโยชน์ (To understand the three fetters) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย mp3 วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1469วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย MP3 06 - เข้าใจปฏิจจสมุปบาท (To understand dependent origination) mp3

ที่มา Downmerng ar06 - เข้าใจปฏิจจสมุปบาท (To understand dependent origination) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย mp3 วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1468วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย MP3 05 - เจริญภาวนาเจริญโพชฌงค์ (Cultivating Anapanasti fulfils seven factors ) mp3

ที่มา Downmerng Ar05 - เจริญภาวนาเจริญโพชฌงค์ (Cultivating Anapanasti fulfils seven factors ) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย mp3 วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1467