บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย MP3 05 - เจริญภาวนาเจริญโพชฌงค์ (Cultivating Anapanasti fulfils seven factors ) mp3

ที่มา Downmerng Ar05 - เจริญภาวนาเจริญโพชฌงค์ (Cultivating Anapanasti fulfils seven factors ) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย mp3 วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1467ไม่มีความคิดเห็น: