บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ สนทนาธรรมช่วงหลังฉัน วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม พ ศ 2560 HD 1080p

ที่มา nirdukkhaพระอาจารย์คึกฤทธิ์ สนทนาธรรมช่วงหลังฉัน วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม พ ศ 2560 HD 1080p
ไม่มีความคิดเห็น: