บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

03 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2014-08-28 mp3

ที่มา Downmerng Ar03 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2014-08-28 mp3
รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์ วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/57/1195ไม่มีความคิดเห็น: