บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย 15 - การเข้าถึงความไม่ตายด้วยพุทธวจน (Attaining immortality by Buddhawajana ) mp3

ที่มา Downmerng Ar15 - การเข้าถึงความไม่ตายด้วยพุทธวจน (Attaining immortality by Buddhawajana ) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1477ไม่มีความคิดเห็น: