บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย 16 - ล่วงปุถุชนภูมิ (Transcending the plane of worldlings) mp3

ที่มา Downmerng Ar16 - ล่วงปุถุชนภูมิ (Transcending the plane of worldlings) mp3
พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/62/1478ไม่มีความคิดเห็น: